برچسب : شئرای اهواز

سرعت بخشی به پروژه ی سرمایه گذاری پارک سیاحتی و دو فراخوان سرمایه گذاری جدید

نگرش امروز - در این جلسه که با حضور امینی شهردار اهواز، سیاوش محمودی رییس شورا و هاشم پور، سراج، مطیعی و پورموسوی اعضای شورای اسلامی شهر و الماسی...

چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۲۲:۲۲