برچسب : برنامه ریزی بودجه

در برنامه ریزی بودجه جدید، پروژه های عمرانی سهم بیشتری از بودجه خواهند داشت

نگرش امروز - رضا امینی شهردار اهواز اظهار داشت: پروژه شهید بندر نیز یکی از پروژه های بزرگ اهواز بود که مدت ها تعطیل شده بود اما روز های...

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۱۸